Actualité

Adaptéierte Kalenner fir d'Sammlunge vum Offall / Calendrier adapté pour les collectes des déchets ménagers

​​​​​Adaptéierte Kalenner fir d'Sammlunge vum Offall bis Enn vum Joer 2020

-> hei déi komplett Informatioun


Calendrier adapté pour les collectes des déchets ménagers jusqu'à la fin de l'année 2020

-> voir ici l'information complète