Dernière modification : 30 août 2017 à 15:26


 

wappen.gif

Lëtzebuiesch  WOPEn    

4 Felder am Kräiz ; 1 a 4 sëlwer a blo horizontal gesträift a mat roudem Léif ouni Kroun, dee bei 1 no baussen, bei 4 no banne kuckt; 2 an 3 sëlwer a rout horizontal gesträift. Mat breedem schwaarze Kräiz, uewen an ënnen a riets a lenks bis un de Rand; um Schnëttponkt dovun e klengt gëllent Kräiz mat Kléiblatspëtzen un den Extremer; am klenge Kräiz 5 Rubinen, um Schnettponkt an den Extremer.

Historesch Erklärungen

D'Gemeng Wa(h)l huet fir de gréissten Deel den Herrschaften Esch an Useldeng gehéiert, ower Heeschpelt a Kéiber der Vogtei (prévoté) Arel. D'Felder 1 a 4, de Wope vu Letzebuerg, mä ouni Kroun erënnert un d'Vogtei vun Arel; d'Felder 2 an 3 sinn d'Wope vun der Famill Esch-Useldeng.

Dat schwaarzt Kräiz weist op den Däitsch-Uerden, dem Randschelt gehéiert huet, an deem seng Kierch dem Hellege Willibrord geweit war, wourun dat klengt Kräiz mat de Kléiblatspëtzen erënnert, dat an sengem Ornament op e Reliquieschrein hiweist.


 

 Français  Armoiries

Ecartelé, au I et IV burelé d'argent et d'azur, au lion de gueules armé et lampassé d'or brochant, aux II et III burelé d'argent et de gueules. A la croix de sable brochant sur l'écartelé, chargée en abîme d'une croix tréflée d'or ornée de cinq rubis de gueules.

Explication historique

La commune de Wahl dépendait en grande partie de la seigneurie d'Esch ou d'Useldange, mais Heispelt et Kuborn dépendaient de la prévôté d'Arlon. Les quartiers I et IV, les armes de Luxembourg, mais le lion sans couronne, évoquent la prévôté d'Arlon. Les quartiers II et III sont les armes de la famille d'Esch-Useldange.

La croix de sable évoque l'ordre Teutonique à qui appartenait Rindschleiden dont l'église est dédiée à Saint Willibrord ce qui est rappelé par la croix tréflée d'Echternach ornée comme un reliquaire.


 

Deutsch  Wappen

4 Felder im Kreuz; 1 und 4 mit waagerechten Streifen in silber und blau, mit rotem Löwen ohne Krone, bei 1 nach außen, bei 4 nach innen gerichtet; 2 und 3 mit waagerechten Streifen in silber und rot. Die 4 Felder sind durch ein breites schwarzes Kreuz getrennt, das jeweils oben und unten, sowie rechts und links bis an den Rand reicht; an seinem Schnittpunkt befindet sich ein goldenes Kreuz, dessen Extreme die Form eines Kleeblatts haben; 5 Rubinen zieren das kleine Kreuz an seinen Extremen und an seinem Schnittpunkt.

Historische Erklärungen

Die Gemeinde Wahl gehörte zum größten Teil den Herrschaften Esch und Useldingen an, außer Heispelt und Kuborn, die unter der Herrschaft der Vogtei von Arlon standen. Auf den Feldern 1 und 4 ist das Wappen Luxemburgs zu sehen, nur ohne Krone. Es erinnert an die Vogtei von Arlon. Die Felder 2 und 3 stellen das Wappen der Familie Esch-Useldingen dar.
Das schwarze Kreuz erinnert an den Deutsch-Orden, dem Rindschleiden angehörte. Die Kirche in Rindschleiden war dem Heiligen Willibrord geweiht, woran das kleine goldene Kreuz mit den Kleeblattspitzen erinnert, das in seinem Ornament auf einen Reliquienschrein hinweist. 

Non
Non