Actualité

Mateneen fir eng modern Gemeng - Questionnaire fir d'Bierger / Questionnaire pour les citoyens

​​​​​​

Dëse Questionnaire ass vum Ministère de l'Intérieur am Kader vun der Reform vum Gemengegesetz zu Lëtzebuerg ausgeschafft ginn, dat an de nächste Joren a verschiddene Phasen iwwerschafft wäert ginn. Et ass e Prozess dee BiergerInnen, PolitikerInnen, Gemengen an aner Acteure mat abezitt.

Ce questionnaire est effectué par le Ministère de l'Intérieur dans le contexte de la révision de la loi communale luxembourgeoise qui se déroulera en plusieurs phases au cours des prochaines années. Il s'agit d'un processus impliquant la participation des citoyen(ne)s, des politicien(ne)s, des communes et d'autres acteurs et actrices du terrain.

Link fir de Questionnaire / lien pour le questionnaire:

 https://consultation.gemengereform.lu/221942