Dernière modification : 04 juin 2020 à 13:03

Clubs et Associations de la Commune de Wahl

​- Gesank « Gemeng Wahl »​Risch-Majery Anny, 20A, rue Principale, L-8819 Heispelt

- ​Chorale Ste Cecile, Buschrodt        ​Loesch Edouard, 32, Angelsgronn, L-8610 Buschrodt

​- Chorale Ste Cécile, Wahl                ​Ley-Lucius Georgette, 18, rue Principale, L-8838 Wahl

- Wahler Musek, Wahl                      ​Loesch Pierre, 32 rue Angelsgronn, L-8610 Buschrodt

- CIS Grevels            ​Nelissen Frank, 2A, rue de Rindschleid., L-8818 Grevels

- D'Jugend, Buschrodt                       ​Loesch Pierre, 32, rue Angelsgronn, L-8610 Buschrodt

​- Club des Jeunes, Wahl                    ​Mausen Georges, 2, Kinnikshaff, L-8838 Wahl

​- Club des Jeunes, Grevels                ​Braun Patrick, 17, Bousserwee, L-8818 Grevels

- D'Heeschpelter Naschtquakerten  ​Risch Michel, 3, rue de l'église,  L-8819 Heispelt

​- Interesseveräin, Kuborn                 ​Bildgen Roland, 1, rue Théodore Welbes, L-8822 Kuborn

- FC Excelsior, Grevels                      ​Koenig-Düsseldorf Isabelle, 64, rue K'haff, L-8838 Wahl
​- Schabaudien Theaterclub               ​Weber Martine, 145, rue Principale, L-8611 Platen

​- D'Frënn vun der aler Randschelter Par​Majerus Servais, 12, rue Théo. Welbes, L-8822 Kuborn

- Wahler Ki​erch asbl​Ney Jean, 1, Faubourg, L-8838 Wahl (Wagner Edith, 1A, rue des Champs)

- D'Frënn vun der Bëschrieder Kierch

- Skull Gun'Z Painball Club

- Velo Wal asbl
​Ferber Jean, 23, rue Principale, L-8610 Buschrodt

Manderscheid Steve, 10 rue Théo. Welbes, L-8822 Kuborn

Non
Non